Slovenščina (Slovenia)

Pravila gimnazije

pdfPravila gimnazije

Hišni red

 

 1. Pouk se prične vsak dan ob 7.55. Odmori trajajo po 5 min. Glavni odmor je med 9.40 in 10.25 za prve in druge letnike ter med 10.25 in 11.10 za tretje in četrte letnike. Pouk se zaključi ob 14.30. Prva ura je zaradi duhovne misli daljša za 5 minut. Četrti letniki imajo priprave na maturo od 7.10 do 8.45 in od 13.45 do 15.20. Projektno delo in laboratorijske vaje so lahko organizirani v skladu z letnim delovnim načrtom.
 2. Interesne dejavnosti se organizirajo, po pogovoru s profesorji in dijaki, ter po odobritvi ravnatelja.
 3. Posebne učilnice in kabineti se redno zaklepajo. Zaklepajo jih profesorji. Dijaki se brez profesorja ali laboranta v njih ne smejo zadrževati.
 4. K pouku prihajajo dijaki praviloma med 7.45 in 7.55, ko morajo biti v svojih učilnicah. V šolo vstopajo skozi stranska šolska vrata, se prijavijo in se napotijo v garderobo, kjer odložijo plašče in dežnike ter se preobujejo v copate, ki ne puščajo sledi.
 5. Med glavnim odmorom (45 min.) gredo dijaki na malico v jedilnico. V primeru lepega vremena lahko odidejo tudi v park, vendar šolskega območja ne smejo zapustiti. Pri odhodu v park se morajo preobuti. Na notranje leseno dvorišče smejo oditi v copatih. V razredu morajo biti 5 min. pred koncem odmora.
 6. Šolsko območje obsega: območje od parkirišča severno od Vinarske ulice in  ceste v Kamnico do orehovega drevoreda za telovadnico, do prve prečne poti na Kalvariji in do konca stavbe na vzhodni strani.
 7. Po končanem pouku se učenci v šolskih prostorih lahko zadržujejo, če imajo dovoljenje ravnatelja. To dovoljenje ni potrebno, če gre za dejavnosti, določene s programom ŠgAMS.
 8. Dijaki so z napovedanimi nadomeščanji seznanjeni s pisnim obvestilom na oglasni deski. Kadar to ni mogoče, zadostuje ustno obvestilo.
 9. Za red in čistočo v razredu je odgovoren vsak dijak, reditelja pa imata še naslednje naloge:
  • med odmorom prezračita učilnice,
  • če 10 min po zvonjenju profesorja ni v razred, to javita v tajništvo,
  • odgovorna sta za red in disciplino v razredu v času do prihoda profesorja,
  • med odmori in po končani zadnji uri pobrišeta tablo,
  • na začetku vsake ure javita profesorju manjkajoče učence in ga obveščata tudi o drugih dogodkih in spremembah v razredu,
  • profesorjem pomagata pri pouku, zlasti pri pripravi učil,
  • v primeru, da opazita v razredu kakšno škodo, to javita profesorju, razredniku ali ravnatelju,
  • po končanem pouku zadnja zapustita razred, pred tem pa še pobrišeta tablo, pospravita učila, zapreta okna in vrata ter ugasneta luči,
  • če slabo opravljata svoje dolžnosti, jima razrednik podaljša rediteljsko službo še za en teden. Če tudi naslednji teden slabo opravljata svoje dolžnosti, se jima izreče vzgojni ukrep.
 10. V zbornico lahko dijaki vstopijo le z dovoljenjem ravnatelja, profesorja ali druge odgovorne osebe na šoli.
 11. V prostorih tajništva in računovodstva lahko starši in dijaki opravijo svoje obveznosti v uradnih urah od 10.00 do 12.00.
 12. Vrstni red pri urejanju zadev na šoli je: profesor, razrednik, svetovalec, ravnatelj, direktor zavoda.
 13. Vse stroške namerno ali iz malomarnosti povzročene škode plača povzročitelj. Če škodo ali povzročitelja dijaki prikrivajo, plačajo vsi dijaki v razredu ali šoli.
 14. Kajenje ali uživanje alkoholnih pijač v šolskih prostorih, šolskem parku ali na igriščih ni dovoljeno. Enako velja za ekskurzije, duhovna srečanja ipd. Prepoved velja za dijake, profesorje in drugo osebje ŠgAMS ter za obiskovalce. Posedovanje in posredovanje mamil ali njihovo uživanje v prostorih ŠgAMS in njeni neposredni okolici se kaznuje s suspenzom delavca ali izključitvijo dijaka. Določilo velja tudi za vse dejavnosti ŠgAMS, ki se dogajajo zunaj prostorov zavoda oziroma njegove neposredne okolice.
 15. Prenosni telefoni morajo biti med poukom izključeni.
 16. Za fotografiranje in snemanje med poukom je potrebno dovoljenje. 
 17. Med poukom (velja tudi za vse organizirane dejavnosti !!) je prepovedana osebna uporaba vseh naprav za poslušanje glasbe, video naprav in igranje računalniških igric.
 18. Med poukom ni dovoljeno uživanje hrane in pijač, ter žvečenje.
 19. Dijakinje in dijaki morajo hoditi v šolo urejeni in dostojno oblečeni.
 20. Pravila lepega vedenja, vzdrževanja čistoče in reda ter spoštljivega odnosa do žive in nežive narave veljajo tudi za šolski park in druge šolske površine.
 21. Profesorji dijake vzpodbujajo k medsebojni pomoči.
 22. Dijaki si lahko pridobijo status umetnika na začetku šolskega leta s potrdilom o obiskovanju glasbene ali orglarske šole.
 23. Dijaki si lahko pridobijo status športnika na začetku šolskega leta s potrdilom kluba in Športne zveze Slovenije.
 24. Vsak dijak je sam odgovoren za osebno lastnino.
 25. V primeru ugotovitve, da je obnašanje dijaka med šolskim letom neprimerno, se mu lahko prepove sodelovanje na ekskurzijah in drugih dejavnostih.
 26. V telovadnici se smejo dijaki zadrževati le ob prisotnosti učitelja in to le na svojem vadbenem prostoru. Za navodila in varnost skrbi učitelj športne vzgoje. Vstop v telovadnico je dovoljen samo s predpisano športno opremo ( športni copati s surovo gumo, trenirka, športne hlačke in majica). Če je dijak oproščen športne vzgoje, sodeluje pri organizaciji ŠVZ po navodilih profesorja.
 27. Dijaki ne smejo prenašati šolskega inventarja in učil iz učilnice v učilnico brez dovoljenja učitelja.
 28. Dijaki lahko parkirajo avtomobile na parkirišču na začetku drevoreda. Kolesa in motorna kolesa lahko dijaki pustijo na stojalih ob telovadnici, vendar jih morajo sami zavarovati, saj šola ne odgovarja za poškodbe in morebitne tatvine.
 29. Najdene predmete dijaki oddajo v tajništvu šole.
 30. O izgubljenih in pogrešanih predmetih se dijaki lahko pozanimajo v tajništvu šole.
 31. V posebnih učilnicah morajo dijaki spoštovati hišni red , ki velja v teh učilnicah.
 32. Dežurni dijak mora upoštevati navodila za opravljanje dežurstva, ki traja od 7.30 do 14.30.

Pravilnik o maturi

Na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška velja enak pravilnik o maturi, kot na vseh ostalih slovenskih šolah. Vse o tem najdete na strani Republiškega izpitnega centra.

Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode

Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode najdete v Uradnem listu Republike Slovenije na tej strani.

sportnikom prijazno iko1

izbrani logo

mlad logo

microsoft showcase school

msdnaa

stipendijski sklad

Back to top