Slovenščina (Slovenia)

Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja

Postati inovativna šola pomeni pričeti spreminjati pedagoško paradigmo tako na nivoju vodstva kot tudi pri celotnem učiteljskem zboru.

Namen projekta "Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja" je na osnovi splošnih in specifičnih kompetenc 21. stoletja, inovativnih pristopov poučevanja in učenja, podprtih s sodobnimi e-storitvami in kakovostnimi e-vsebinami ter tehnologijami prihodnosti, razviti sistemske mehanizme in pedagoške strategije poučevanja in učenja, ki zagotavljajo uspešnejše vključevanje učencev iz ranljivih skupin ter jih preskusiti v pilotnih razredih.

V projekt so vključeni sledeči konzorcijski partnerji:
1. Zavod Antona Martina Slomška,
2. Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ),
3. Pedagoški inštitut (PI),
4. Center za poklicno izobraževanje (CPI),
5. Fakulteta za naravoslovje in matematiko – pedagoški center (FNM),
6. Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška,
7. Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana,
8. OŠ Bistrica ob Sotli,
9. OŠ Hruševec Šentjur,
10. OŠ Belokranjskega odreda Semič,
11. OŠ Črna na Koroškem,
12. OŠ Prežihovega Voranca Bistrica,
13. OŠ Brežice,
14. Biotehniška šola Maribor.

Cilji projekta so:
• zmanjšati digitalno ločnico ter pospeševati digitalno pravičnost in e-vključenost,
• dvig kompetenc 21. stoletja dijakov in učiteljev (kritično mišljenje, ustvarjalnost, sposobnost reševanja problemov, ...),
• izboljšati uspeh in konkurenčnost učencev (različnih ranljivih skupin),
• izboljšati poučevanje in učenje,
• razviti novo kulturo učenja podprto s tehnologijo, kjer je učeči v središču (fleksibilnost, personalizacija, različni učni stili se prepletajo).

Uvajanje novih oblik in načinov dela je pomembno podpreti s smiselno in sistematično uporabo sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij, sodobnih e-storitev ter multimedijskih in interaktivnih e-vsebin.

V sklopu projekta razvijamo:
• inovativne izvedbene kurikule, temelječe na sodobnih pedagoških paradigmah in metodah, ki podpirajo individualizacijo in personalizacijo pouka ter uporabi sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije,
• izvedbene kurikule, v okviru katerih bodo preizkušene inovativne strategije, modeli in pristopi poučevanja in učenja v razredu ter pri tem učinkovito uporabljeni primeri in rezultati dosedanjih dobrih praks,
• metodologije uvajanja pedagogike 1:1, jo preskušamo v razredu ter spremljamo in evalviramo vse faze procesa,
• nekatere e-storitve (listovnik) ter kakovostne e-vsebine.

Razvoj izobraževanja učiteljev temelji na že razviti poti do e-kompetentnosti, ki bo v določenih segmentih nadgrajena. Kot sestavni del projekta bo potekala evalvacija, s katero bomo sprotno ugotavljali potek in učinke teh inovacij. V kratkoročnem obdobju projekta najverjetneje (še) ne bo mogoče ugotavljati neposrednih povezav novih metod z učinki na dosežke učencev, ugotavljali pa bomo učinke na prej omenjene posredne dejavnike, kot sta motivacija za učenje, angažiranost in pristopi k učenju, udeleževanje pri pouku, zaupanje v svoje sposobnosti učenja in lastno učinkovitost ter podobno. Pri tem bo treba kazalnike ugotavljati v t.i. triangulaciji, tako z zbiranjem podatkov s strani učenk in učencev, kot njihovih učiteljev in ravnateljev, ter tudi staršev.

Zavod Antona Martina Slomška kot prva Microsoftova inovativna šola v Sloveniji, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, kot edina nacionalna organizacija na strokovnem področju dela z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami, Pedagoški inštitut, kot edina nacionalna organizacija na področju spremljanja in izvajanja raziskav za osnovnošolski in srednješolski prostor, pedagoški center Fakultete za naravoslovje (kjer so zbrani didaktiki posameznih predmetnih področij) ter Center za poklicno izobraževanje, kot osrednja slovenska inštitucija za razvoj, raziskave in svetovanje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja tvorijo jedro konzorcija, ki skrbi za razvojni del projekta.

Projekt tako neposredno vključuje znanja, izkušnje in kompetence z nekaterih ključnih projektov v slovenskem šolskem prostoru, ki že potekajo ali se zaključujejo.

Implementacijski steber (preskus – piloti), kjer bodo razvite strategije, modeli ter metode dela preskušene v razredih, predstavljajo konzorcijski partnerji, ki so na poti do e-kompetentnosti že prišli do najvišje ravni. To pomeni, da so na poti e-kompetentne šole in temeljnih e-kompetencah s svojimi aktivnostmi in delovanjem že aktivno vpete tako v šolski kot tudi lokalni prostor ter imajo usposobljene učitelje. Poleg tega so šole regijsko razporejene tako, da se prepleta njihovo delovanja pretežno na področju statistično manj razvitih regij kot tudi iz statistično razvitejše regije. Prepričani smo, da lahko le tako premagamo digitalno ločnico na poti e-vključenosti vseh marginalnih skupin in tako doprinesemo največ.

Zavedamo se, da je potrebno učinke projekta izmeriti in opredeliti v luči mednarodnih standardov aktivnosti in že obstoječih instrumentov, saj le na takšen način lahko rezultate projekta v nadaljevanju MIZKŠ usmeri v sistemske spremembe na šolskem prostoru. Iz tega razloga je Pedagoški inštitut, ki izvaja temeljne in aplikativne raziskave na vseh področjih vzgoje in izobraževanja, odgovoren za pripravo metodologije spremljanja (evalvacije in samoevalvacije) ter koordinira to aktivnost.

Največji izziv na poti do inovativne šole vsekakor predstavlja prenos znanj in izkušenj, ki smo jih pridobili in razvili na pedagoški kolektiv Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška ter posledično konkretizacija dela z dijaki skozi celotno šolsko leto.

Konkreten rezultat naših prizadevanj na tem področju je, da ima danes pri nas vsak dijak inovativnega razreda pri pouku svojo tablico z dostopom do spleta, s katero ve, kaj početi. Prav tako ima vsak naš profesor ustrezna znanja in kompetence pri umeščanju ter uporabi sodobne tehnologije in inovativnih pristopov v pedagoški proces.

mag. Andrej Flogie, poslovni direktor Zavoda Antona Martina Slomška

sportnikom prijazno iko1

izbrani logo

mlad logo

microsoft showcase school

msdnaa

stipendijski sklad

Back to top