izbrani logoPostati inovativna šola pomeni pričeti spreminjati pedagoško paradigmo tako na nivoju vodstva kot tudi pri celotnem učiteljskem zboru.

Namen projekta "Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja" je na osnovi splošnih in specifičnih kompetenc 21. stoletja, inovativnih pristopov poučevanja in učenja, podprtih s sodobnimi e-storitvami in kakovostnimi e-vsebinami ter tehnologijami prihodnosti, razviti sistemske mehanizme in pedagoške strategije poučevanja in učenja, ki zagotavljajo uspešnejše vključevanje učencev iz ranljivih skupin ter jih preskusiti v pilotnih razredih. Razvoj izobraževanja učiteljev temelji na že razviti poti do e-kompetentnosti, ki bo v določenih segmentih nadgrajena. Kot sestavni del projekta poteka evalvacija, s katero ugotavljamo potek in učinke inovacij.DSC 1055

Cilji projekta so:
• zmanjšati digitalno ločnico ter pospeševati digitalno pravičnost in e-vključenost,
• dvig kompetenc 21. stoletja dijakov in učiteljev (kritično mišljenje, ustvarjalnost, sposobnost reševanja problemov, ...),
• izboljšati uspeh in konkurenčnost učencev (različnih ranljivih skupin),
• izboljšati poučevanje in učenje,
• razviti novo kulturo učenja podprto s tehnologijo, kjer je učeči v središču (fleksibilnost, personalizacija, različni učni stili se prepletajo).

Uvajanje novih oblik in načinov dela je pomembno podpreti s smiselno in sistematično uporabo sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij, sodobnih e-storitev ter multimedijskih in interaktivnih e-vsebin.

V sklopu projekta razvijamo:
• inovativne izvedbene kurikule, temelječe na sodobnih pedagoških paradigmah in metodah, ki podpirajo individualizacijo in personalizacijo pouka ter uporabi sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije,
• izvedbene kurikule, v okviru katerih bodo preizkušene inovativne strategije, modeli in pristopi poučevanja in učenja v razredu ter pri tem učinkovito uporabljeni primeri in rezultati dosedanjih dobrih praks,
• metodologije uvajanja pedagogike 1:1, jo preskušamo v razredu ter spremljamo in evalviramo vse faze procesa,
• nekatere e-storitve (listovnik) ter kakovostne e-vsebine.

Zavod Antona Martina Slomška kot prva Microsoftova inovativna šola v Sloveniji, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, kot edina nacionalna organizacija na strokovnem področju dela z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami, Pedagoški inštitut, kot edina nacionalna organizacija na področju spremljanja in izvajanja raziskav za osnovnošolski in srednješolski prostor, pedagoški center Fakultete za naravoslovje (kjer so zbrani didaktiki posameznih predmetnih področij) ter Center za poklicno izobraževanje, kot osrednja slovenska inštitucija za razvoj, raziskave in svetovanje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja tvorijo jedro konzorcija, ki skrbi za razvojni del projekta. Projekt tako neposredno vključuje znanja, izkušnje in kompetence z nekaterih ključnih projektov v slovenskem šolskem prostoru, ki že potekajo ali se zaključujejo.

Največji izziv na poti do inovativne šole vsekakor predstavlja prenos znanj in izkušenj, ki smo jih pridobili in razvili, na pedagoški kolektiv Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška ter posledično konkretizacija dela z dijaki skozi celotno šolsko leto.

 

dr. Andrej Flogie, direktor Zavoda Antona Martina Slomška