Slovenščina (Slovenia)

Vpisni list: VPISNI_LIST-GBŠ_AMS_2020-21.pdf

Vloga za izpis učenca: vloga_za_izpis_ucenca_-_gbs_ams.pdf

Postopek izpisa: Izpis med šolskim letom je mogoč samo izjemoma na podlagi pisne vloge staršev (obrazec Vloga za izpis učenca GBŠ), ki na šolo prispe do 3. v tekočem mesecu. Ob izpisu izda šola učencu izpisnico, starši pa so dolžni poravnati vse že zapadle obveznosti do šole. Za vloge, prispele na šolo od 4. dne v mesecu naprej, je potrebno poravnati celotno šolnino za tekoči mesec.

Izjava občine o sofinanciranju materialnih stroškov: izjava_obcine_o_sof_materialnih_stroskov_gbs_ams_za_ucenca-2019-20.pdf

Back to top