Slovenščina (Slovenia)

Vpisni list: docdocVPISNI_LIST-GBŠ_AMS_2016-17.doc88 KB

Vloga za izpis učenca: docvloga_za_izpis_ucenca_-_gbs_ams.doc147.5 KB

Postopek izpisa: Izpis med šolskim letom je mogoč samo izjemoma na podlagi pisne vloge staršev (obrazec Vloga za izpis učenca GBŠ), ki na šolo prispe do 3. v tekočem mesecu. Ob izpisu izda šola učencu izpisnico, starši pa so dolžni poravnati vse že zapadle obveznosti do šole. Za vloge, prispele na šolo od 4. dne v mesecu naprej, je potrebno poravnati celotno šolnino za tekoči mesec.

Izjava občine o sofinanciranju materialnih stroškov: docizjava_obcine_o_sof_materialnih_stroskov_gbs_ams_za_ucenca-13-14.doc152.00 KB

Back to top