Hiša otrok - vrtec montessori je v šolskem letu 2006/07 sprejel prve otroke drugega starostnega obdobja. Vrtec izvaja program Angelin vrtec, program vrtec montessori, ki mu je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na 69. seji dne 16. 6. 2004 dal pozitivno mnenje. Delujemo po načelu Marije Montessori: "Pomagaj mi, da naredim sam!"

Otroci so razporejeni v heterogene skupine:

- od prvega do tretjega leta (jasli)

- od treh do vstopa v šolo (vrtec)

V pripravljenem okolju so razporejeni razvojni materiali iz področja vsakdanjega življenja, zaznavanja, jezika, matematike, umetnosti, znanosti in verske vzgoje (Kateheza Dobrega pastirja), ki jo izvajamo v posebnem prostoru: atrij. Otroci lahko izbirajo svoje aktivnosti izmed mnogih materialov v okolju in tako zadovoljijo svoje potrebe po različnih aktivnostih. Pri tem je poudarek na razvoju čutov, samostojnosti, odgovornosti in spoštovanju drugih, tako otrok kot odraslih in okolja.

Pedagogika montessori je zasnovana na individualnem pristopu in upoštevanju enkratnosti vsakega otroka. Vzgojitelj otroku predstavlja nove materiale, ga spodbuja in opazuje pri delu ter na podlagi opazovanj pripravi primerno okolje. Otroku omogoča, da se svobodno giba znotraj jasno postavljenih meja, kar mu omogoča zbranost pri delu. Naloga vzgojitelja je pomagati, da si bo otrok oblikoval odnos do sebe, drugih, stvari in stvarstva ter do Boga. Okolje uredi tako, da otrok celostno doživlja sebe in druge, da raziskuje, izraža svoja čustva ter svojo osebnost in se v vsem tem uči živeti s seboj in z drugimi.