BannerESS PODVIG

 

ESS        MIZS        ZRSS barvni

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR

 

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem. Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros) kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

 

Povezava na spletno stran projekta PODVIG: https://www.zrss.si/objava/projekt-podvig

 

»Podjetnost v gimnaziji« je projekt, ki ga izvajamo v sklopu projekta »Krepitev kompetenc podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah«. V projekt, ki ga vodi Zavod Republike Slovenije za šolstvo, je vključenih 79 partnerjev (različnih zavodov, organizacij in gimnazij). Ena od razvojnih šol projekta »Podjetnost v gimnaziji« je tudi Škofijska gimnazija A. M. Slomška.

Namen projekta je razvijanje modela celostnega razvoja kompetenc podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. Pri krepitvi podjetnosti gre za spodbujanje in razvijanje sposobnosti prepoznavanja življenjskih priložnosti, razvijanja novih idej in razmišljanja na ustvarjalen in kritičen način. Slednje lahko pripomore k osebnostnemu razvoju dijaka, k aktivnemu državljanstvu, k socialni vključenosti in zaposljivosti. Ključni cilj projekta je, da bi razvijanje podjetnosti postalo integrirano v izvedbeni šolski kurikulum.

Ustvarjalnost, samoiniciativnost, motiviranost, vztrajnost, etično in trajnostno mišljenje, zdrava samopodoba, sodelovanje, komunikacijske spretnosti, odkrivanje priložnosti, vrednotenje idej, finančna in ekonomska pismenost, načrtovanje in vodenje ter obvladovanje negotovosti in tveganj so le nekatere izmed kompetenc podjetnosti, ki jih na ŠgAMS razvijamo, vzpodbujamo in vključujemo v vzgojno izobraževalno delo. Integriramo jih v redne ure pouka na vseh predmetnih področjih ter v vsa ostala pridružena področja, kot so obvezne izbirne vsebine (npr. predmet Logika in argumentacija v retoriki), kulturni dnevi in prireditve, naravoslovni dnevi, tematske razredne ure, prostovoljske akcije, aktivnosti dijaške skupnosti, športni tabori in nekateri projekti ter projektni dnevi (npr. »Dan D«).

Koordinatorica projekta na šoli: Karmen Hebar, prof.

 

V nadaljevanju so navedene nekatere aktivnosti v okviru projekta PODVIG:

  • Izvedba različnih (ustvarjalnih in miselnih) delavnic

 333

  • Priprava različnih izdelkov in video posnetkov pri rednih učnih urah, obveznih vsebinah in projektnih aktivnostih

44

  • Izmenjava izkušenj spodbujanja in razvijanje kompetenc podjetnosti na delovnih konferencah učiteljskega zbora

IMG 20200827 143938IMG 20200827 143938

  • Izvedba (tudi spletnega) kulturnega programa za zunanje ustanove in društva

Posnetek zaslona 114Posnetek zaslona 114 

Posnetek zaslona 114

  • Športna srečanja in ostale akcije

1212